Historia 6

Të dashur nxënës, Mirë se erdhët në botën e civilizimeve të lashta, në botën e paraardhësve tanë, veprave të të cilëve u entuziazmohen gjeneratat e…

Teknologjia me TIK 6

Teknologjia është një koncept i gjerë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave në ambientin…

Edukatë Fizike 6

Edukimi fizik është një komponentë e rëndësishme e procesit edukativ e arsimor si një lëndë që ndihmon në formimin e nxënësit si në aspektin fizik edhe atë…

Edukatë Qytetare 6

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Gjashtë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Gjeografi 6

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Gjashtë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…