Teknologjia me TIK 9

Teknologjia është një koncept i gjerë që merret me aplikimin e njohurive për veglat dhe profesionet, në funksion të kontrollimit dhe përshtatjes së rrethanave në ambientin…

Edukatë Fizike 9

Edukimi fizik është një komponentë e rëndësishme e procesit edukativ e arsimor si një lëndë që ndihmon në formimin e nxënësit si në aspektin fizik edhe atë…

Teknologji Informative

Çfarë do të mësoni Si të dizajnoni, zhvilloni dhe provoni aplikacione të mëdha softuerësh duke përdorur gjuhën e programimit Java Mjedise, mjete dhe korniza zhvillimi…

Edukatë Qytetare 9

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Nëntë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Gjeografi 9

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Nëntë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Kimi 9

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Nëntë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…

Teknologji me TIK 9

Këto janë materialet mësimore për Klasën e Nëntë. Materialet e përfshira vazhdojnë prej njësisë së fundit të zhvilluar para ndërprerjes së mësimit. Materialet janë në…