Gjeografia 6

Mësimdhënës - Rinor Qollopeku

Rinor · 25 Mars, 2021

Njohuritë e fituara më herët mbi natyrën dhe shoqërinë gjatë klasës së pestë fillojnë të zgjerohen dhe plotësohen në kuadër të lëndës së gjeografisë e cila është një disiplinë e veçantë shkencore.

Rreth Mësuesit

Rinor

4 Lëndët

+3 të regjistruar
E pa Regjistruar