Në klasën e dhjetë kurrikulat lëndore/programe mësimore kontribuojnë në procesin e përvetësimit të dijeve dhe zhvillimit të shkathtësive, vlerave dhe qëndrimeve të nxënësve duke i përgatitur për të marrë përgjegjësinë për jetën e tyre, për të marrë pjesë si qytetarë aktiv dhe për t’u bërë kompetent në zhvillimet shoqërore.
Programet mësimore u mundësojnë nxënësve për t’u përgatitur për klasat në vazhdimësi, për studime të mëtutjeshme dhe inkuadruar me sukses në tregun e punës.
Prandaj, nxënësit i nënshtrohen një procesi më sfidues të përvetësimit të dijeve,  zhvillimit të potencialit të tyre intelektual, shoqëror, socio -emocional dhe fizik.

Rreth Mësuesit

Shqipe

4 Lëndët

Regjistrimi i Hapur

Lëndën - përmbledhje

  • 2 Kuize