Matematike-Ardita H.

Arditaa · 25 Korrik, 2021

Përshkrimi i Trajnimit

Për të siguruar që teknologjia dixhitale funksionon në mënyrën e duhur dhe efektive në edukimin dhe zhvillimin e mbarëvajtjes mësimore, ne duhet të sigurohemi që mësuesit dhe kontrollorët/monitoruesit e tyre, e kuptojnë mirë se si kjo teknologji të përdoret dhe vlerësohet.

Dyert e shkollave në të gjithë botën janë mbyllur për disa muaj për të ndaluar përhapjen e pandemisë COVID-19. Gjatë kësaj krize, ne kemi parë një përpjekje të jashtëzakonshme në shkallë të gjerë për të përdorur teknologjinë në mbështetje të mësimit në distancë.

Teknologjia dixhitale në arsim na mundëson të gjejmë përgjigje të reja jo vetëm për ato që mësojnë njerëzit, por edhe për mënyrën se si ata mësojnë, ku dhe kur mësojnë.
Për më tepër, teknologjia dixhitale mund të ndihmojë në rritjen e rolit të mësuesve. Në vend se thjesht të komunikojnë njohuritë, ata mund të bëhen bashkë-krijues të njohurive, trajnerë, mentorë dhe vlerësues.

Për shembull, sistemet ekzistuese të të mësuarit dixhital mund të shkojnë përtej mësimit të thjeshtë. Fuqizuar nga Inteligjenca Artificiale, këto sisteme gjithashtu mund të vëzhgojnë se si mësojnë studentët.

Për më tepër, ata mund të zbulojnë se çfarë lloj detyrash dhe mendimi u intereson atyre më së shumti, dhe cilat lloj problemesh i konsiderojnë të mërzitshëm ose të vështirë.
Këto sisteme më pas mund të adaptojnë procesin e të mësuarit për të akomoduar stilet e të mësuarit individual të studentëve. Dhe, më e rëndësishmja nga të gjitha, ata mund ta bëjnë këtë me shumë më saktësi sesa çdo mjedis tradicional në klasë që mund të arrinte ndonjëherë.

Andaj me anë të këtij trajnimi duke aplikuar rastin e studimit (google education): duke lexuar, shikuar video dhe duke praktikuar aktivitete, trajnimi ka për qëllim t’i aftësoj pjesëmarrësit si integrohen platformat dhe teknikat teknologjike në mësimin online.
Poashtu, ti ndihmoj pjesëmarrësit në përparimin e demonstrimit të aftësive mbi integrimin e teknologjisë

Lloji:  Program trajnues themelor  Kreditë:  40 Kredi  Orët Trajnuese: 40 Orë Ligjëruese

Lidhja e trajnimit me llojin e licencës për mësimdhënës: 

  • Mësimdhënës i karrierës
  • Mësimdhënës i avancuar

Përfituesit e trajnimit

  • Mësimdhënës të shkollave fillore dhe te mesme që kanë synime në drejtimin e institucioneve arsimore siç janë shkollat, sepse ky program do ti mundësoj zhvillimin e shkathtësive dhe aftësive për këtë tematikë;
  • Drejtuesit e shkollave fillore dhe te mesme, sepse ata janë të lidhur drejtpërdrejte dhe të interesuar për këtë tematikë;
  • Zyrtarë dhe Drejtues Institucional Arsimor, si p.sh.. Zyrtar nga Ministria e Arsimit, DKA-të, etj. sepse ata janë të lidhur drejtpërdrejte dhe të interesuar për këtë tematikë

Trajnimi ka dy module:

Moduli 1. “Dixhitalizimi i Mësimit në Shkolla – Niveli Bazik”

Rezultatet e programit:

Lëndën -Përmbajtja

Shpalos të gjitha
Aritmetikë
Mësim Content
0% e Përfunduar 0/1 Hapa
Gjeometri

Rreth Mësuesit

Arditaa

1 Lëndën

E pa Regjistruar

Lëndën - përmbledhje

  • 3 Mësime
  • 1 Temë
  • 1 Kuiz
  • Lëndën Certifikatë